Adana Tabip Odası hakkında bilgi...

31-01-1953 yılında 6023 sayılı yasa ile kurulan Türk Tabipleri Birliği?nin (TTB) dört ana organı vardır. Bunlar; Tabip Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Büyük Kongre ?dir.

Madde 1- Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği : tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

Adana Tabip Odası toplam 54 Tabip Odasından birisidir. Adana Tabip Odası 19?Haziran?1953 yılında Dr. Ali Menteşoğlu tarafından
kurulduğunda SEYHAN-HATAY-İÇEL TABİP REİSLİĞİ adı altında, Kızılay Hanı / ADANA adresinde faaliyetlerine başlamıştı. İlk başkan olan Dr. Ali MENTEŞOĞLU 1953-54-55 ve 56 yıllarında başkanlık yapmıştır. 1960 yılında Hatay kendi tabip odasını kurarak ayrılmış. 1960 tarihinden itibaren Adana-İçel Tabip Odası Reisliği olarak ismi değişmiştir. 1966?da İçel kendi tabip odasını kurup ayrıldığında, odanın ismi Adana Tabip Odası olarak halen kullandığımız adıyla kayıtlara geçmiştir. Diş hekimleri 1986 yılına kadar Adana Tabip Odası?na bağlı iken bu tarihten sonra kendi odalarını kurarak ayrılmışlardır.

Bugün üye sayısı 3000 e ulaşan Adana Tabip Odası Türkiye?nin dördüncü büyük Tabip Odasıdır.

Tabip Odalarının başlıca görev ve yetkileri:

Tabip Odalarının yukarıda belirtilen sorumlulukları yerine getirebilmesi için seçimle gelen organları yanında (Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, ve Büyük Kongre Delegeleri) hekimlerin gönüllü olarak görev aldıkları komisyonlar da (Halk Sağlığı, Pratisyen Hekimlik, İşçi Sağlığı, Hukuk, İnsan Hakları,vb) Tabip Odası çalışmalarına katkıda bulunmaktır.