Adana Güçbirliği Vakfı - Agv hakkında bilgi...

 Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve Senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri, adresleri ve imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, 1997 yılında bir Vakıf kurulmuştur.

Adana´nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunarak ülke yararları doğrultusunda birliği sağlayacak güçlü ve gelişmiş bir Adana gerçekleştirmektir.

Adana´nın Ticari, sanayi hizmeti, turizm ve işgücü kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek yeni iş alanları açmak,

 

Yerel ve ulusal ekonomiye destek sağlayıcı yatırımları özendirerek yerel ve ulusal gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkılar sağlayacak projeler hazırlamak, işbirliği platformları kurarak üretici girişimlerde bulunmak ve sergiler, fuarlar açmak,

Amaca yönelik maddi gelir sağlamak ve yeni istihdam imkânları yaratmak için şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak,

Uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gitmek, müşterek proje hazırlamak bu kuruluşların eğitim olanaklarından yararlanmak, bu kuruluşların verdikleri kredi yardım ve hibeleri kabul etmek,

Adana Lobisi oluşturarak, Adana ilini yurtiçinde ve yurtdışında  tanıtmak ve Adana ilinin devlet imkânlarından daha fazla yararlanmasına gayret etmek,

Uygarlık ve kültür değerlerini ve bilimsel düşünceyi yaygınlaştıracak, tarih, sanat, kültür ve tabiat varlıklarını koruyacak, sevdirecek ve kitlelere ulaştıracak etkinlikler gerçekleştirilmek,

Araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak, süreli ve süresiz yayınlarda bulunmak,

Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi derleme ve değerlendirme merkezleri kurmak ve tüm bu konularda ulusal veya uluslararası Kongre, Sempozyum, Panel, Konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar ve girişimciler düzenlemek,

Yetenekli ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri için yardımlar yapmak veya burslar vermek,

Türk çocuklarının görgü ve bilgilerini artırıcı programlar oluşturmak, öğretim, eğitim kurumlarına destek vermek ayrıca milli ülkülere sahip Atatürk ilkelerine bağlı aydınlar yetiştirmeye yönelik eğitim projelerine destek vermek,

Yapılacak çalışmalara göre ihtiyaç duyulan konularda istihdamı arttırıcı, yeni teknolojik gelişmeleri tanıtıcı seminer veya eğitim programları hazırlamak veya başka kurumlarca hazırlanan programlara destek vermek,

Yukarıda belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek için öncelikle Çukurova Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile işbirliği içerisinde her türlü bilimsel çalışma ve araştırmaları yapmak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

Vakıf çalışmalarını yürütmek amacıyla ihtiyaç duyulan konularda çeşitli kurullar oluşturmak. Bu kurullarda Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri görev alabileceği gibi, konusunda uzman diğer kişilere de danışman adı altında görev verilebilir.